اردوی باشگاه پینت بال با حضور مسئولین مدرسه برگزار شد.