برگزاری زنگ آزمایشگاه درس شیمی در پژوهش سرای معلم کرج