آماده سازی پروژه های تیم های سازه ماکارونی جهت مسابقات سلام کاپ

✅ تیم سازه ماکارونی هدفمند:
تقی دخت/ علی محمدی/ جیریایی

✅ تیم سازه ماکارونی فشاری:
شوندی/ خسرونژاد/ کاظمی