حسین پورابراهیمی

دبیرشیمی هفتم دبیرستان سلام تهرانسر
دبیر شیمی هشتم دبیرستان سلام تهرانسر
دبیر شیمی نهم دبیرستان سلام تهرانسر
دبیر شیمی دهم دبیرستان دانشجو
دبیر حل تست و مساله پایه دهم دبیرستان سلام تهرانسر
دبیر شیمی پایه یازدهم دبیرستان سلام تهرانسر
دبیر شیمی پایه یازدهم دبیرستان سلام البرز
دبیر حل تست و مسئله پایه سوم دبیرستان دبیرستان سلام تهرانسر (نظام قدیم)
دببر حل تست و مساله پایه پیش دانشگاهی(نظام قدیم)دبیرستان سلام تهرانسر