علی عینی

علی عینی متولد ۱۳۵۵ از اشتهارد

مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارای ۲۵ سال سابقه کار .

۱۷ سال در دبیرستان شهید سلطانی سه

در حال حاضر مدرس دبیرستان شاهد

پنج سال سر گروه زبان انگلیسی ناحیه سه