اردوی کمپینگ روستای زیبای کردان

از جمله اهداف اردو میتوان به :
۱) شناخت توانایی های فردی
۲) کار تیمی
۳) و تمرین مهارت های زندگی اشاره کرد