نمایش انتخاب واحد پژوهشی

نامنام خانوادگیکلاس خود را انتخاب نماییدکلاس پژوهشی خود را انتخاب نمایید (اولویت اول)کلاس پژوهشی خود را انتخاب نمایید (اولویت دوم)تاریخ ورودی
دانیالرامشخواهدهم ریاضیرباتیک(برنامه نویسی)ماشین های شیمیایی (کمیکار)۲۵ آذر ۱۴۰۰
ماهان زینال پورماهاندهم ریاضیهوافضاماشین های شیمیایی (کمیکار)۲۴ آذر ۱۴۰۰
امیررضاخوانساریدهم ریاضیهوافضارباتیک(برنامه نویسی)۲۴ آذر ۱۴۰۰
عرشیاحاجعلیدهم ریاضیهوافضارباتیک(طراحی)۲۴ آذر ۱۴۰۰
عرشیاحاجیانتخاب کنیدانتخاب کنیدانتخاب کنید۲۴ آذر ۱۴۰۰
عرشیاحاجیانتخاب کنیدانتخاب کنیدانتخاب کنید۲۴ آذر ۱۴۰۰
نيما محمد علينيمادهم ریاضیهوافضارباتیک(طراحی)۲۳ آذر ۱۴۰۰
نيما محمد علينيمادهم ریاضیهوافضارباتیک(طراحی)۲۲ آذر ۱۴۰۰
پارساپارسی نژاددهم ریاضیرباتیک(برنامه نویسی)رباتیک(طراحی)۲۱ آذر ۱۴۰۰
پارسااسکندرزادهدهم ریاضیرباتیک(برنامه نویسی)هوافضا۲۱ آذر ۱۴۰۰
آرمانآقاعلیخانیدهم ریاضیرباتیک(طراحی)رباتیک(برنامه نویسی)۲۱ آذر ۱۴۰۰
علیرضابهبهانیاندهم ریاضیهوافضارباتیک(برنامه نویسی)۲۱ آذر ۱۴۰۰
اهورا اکبری شادباداهورادهم تجربیرباتیک(طراحی)رباتیک(برنامه نویسی)۲۱ آذر ۱۴۰۰
امیررضاگرجیدهم تجربیهوافضارباتیک(طراحی)۲۰ آذر ۱۴۰۰
امیر حسینگروسیدهم تجربیماشین های شیمیایی (کمیکار)هوافضا۲۰ آذر ۱۴۰۰
امیرپارسانفیسیدهم ریاضیهوافضارباتیک(برنامه نویسی)۲۰ آذر ۱۴۰۰
حسیناصفهانیدهم تجربیرباتیک(طراحی)هوافضا۲۰ آذر ۱۴۰۰
ایلیاهاشمیدهم تجربیرباتیک(طراحی)رباتیک(طراحی)۲۰ آذر ۱۴۰۰
محمد یاشارریسمانیدهم تجربیرباتیک(طراحی)رباتیک(طراحی)۲۰ آذر ۱۴۰۰
امیرماهانچراغیدهم ریاضیرباتیک(برنامه نویسی)ماشین های شیمیایی (کمیکار)۲۰ آذر ۱۴۰۰
ArefAzimzadehدهم تجربیهوافضارباتیک(طراحی)۲۰ آذر ۱۴۰۰
علیشیخ الاسلامیدهم ریاضیهوافضاهوافضا۲۰ آذر ۱۴۰۰
علیسلطانیدهم تجربیرباتیک(طراحی)هوافضا۲۰ آذر ۱۴۰۰
محمدرضامهدویدهم ریاضیهوافضاماشین های شیمیایی (کمیکار)۲۰ آذر ۱۴۰۰
علیرضاشکوه نیادهم ریاضیرباتیک(طراحی)هوافضا۲۰ آذر ۱۴۰۰
نامنام خانوادگیکلاس خود را انتخاب نماییدکلاس پژوهشی خود را انتخاب نمایید (اولویت اول)کلاس پژوهشی خود را انتخاب نمایید (اولویت دوم)تاریخ ورودی