مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

آثار ارسالی دانش آموزان دبیرستان سلام البرز به مسابقات اسوه حسنه در بخش ارسالی