اردوی تفریحی استان اصفهان-پاییز 98

کلیپ های اردو

اهداف اردو :

جهت دادن به برنامه های اردویی بر اساس آیات قرآن کریم در زمینه سیر و سیاحت. (انعام-۱۱) ،‌(نحل-۳۶)،‌(نحل – ۶۹)،‌(عنکبوت – ۲۰)،‌(روم – ۴۲)،‌(سباء -۱۸) (آل عمران – ۱۳۷).
ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس در بین نوجوانان و جوانان.
کشف و پرورش استعدادهای نهفته.
ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی نوجوانان و جوانان.
آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران،‌تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی.
برقراری روابط عاطفی مطلوب بین مربی و متربی.
کشف و شناخت ناهنجاری های روحی و مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان.
بررسی و آشنایی با مسایل تاریخی،‌فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری.
آموزش فنون مهارت های مختلف در اردو.
ایجاد یک خاطره خوش و به یاد ماندنی که تداعی کننده یکسری مفاهیم و ارزش هایی مثبت که در زندگی آینده نوجوانان و جوانان مفید واقع گردد.
تخلیه انرژی مازاد نوجوانان و جوانان در محیط کنترل شده اردو و ایجاد تعامل سازنده
ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی
تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ها
کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی
کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت‌ها
افزایش آگاهی‌های عمومی و یا اختصاصی مربوط به دروس نظری مدارس با انتقال مفاهیم به صورت دیداری و مستقیم که بسیار آسان‌تر از شیوه بیانی است.
انتقال عملی اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان
کنترل و آموزش مسائل بهداشت فردی به کمک بررسی و ارزیابی دقیق با تشویق و ترغیب
گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان
ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها
ارضای نیازهای عاطفی و روانی متناسب با فراخور سن و پایه تحصیلی
آشنا سازی دانش‌آموزان با شرایط زندگی همچنین شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر کشور
تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین.
آشنایی با دوستان جدید و انس و الفت با آنان.
آشنایی با فرهنگ‌های بومی شهرها.
آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز.
آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فرهنگی.
کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی.
دیدن شهر‌های جدید، اماکن زیارتی و تفریحی.
تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی.
تقویت روحیه دینی.
بازشناسی توان شخصی نقش خویش.
تمرین زندگی مستقل از خانواده.