پایگاه تابستانه

مدرسه سلام البرز در تابستان ۹۶  پایگاه تابستانه ای برای افزایش سطح کیفی دانش آموزان خود برگزار کرده است که طی آن چهارشنبه های هر هفته اردو هایی یک روزه جهت نشاط ، سرگرمی و یادگیری کار های دست جمعی ،تدارک دیده شد .