سلام کاپ ورزشی

اولین جشنواره اردویی- ورزشی مدارس سلام در شهر ساحلی رامسر

پوشش خبرى سلام ورزشی در رسانه ها