کادر اداری مدرسه

مدیریت:

مرتضی سلطان محمدی

سعید هیزجیمعاون فرهنگی
افشین رسولیمعاون فناوری و پژوهشی
محمد دل افروزمعاون انظباطی
علی خانقاهیمعاون آموزشی
سعید عاصیمسئول پایه 8 و مسئول المپیاد