افتخارات کسب شده در مسابقات علمی مهارتی دانش کاپ ۷

مسابقات روبوکاپ آسیا – اقیانوسیه ۲۰۱۸